Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

HITS Algoritmus

 • Proweby.cz
 • 10. 7. 2024
 • H.

Co je to HITS algoritmus?

HITS (Hyperlink-Induced Topic Search) algoritmus je vyhledávací algoritmus vyvinutý Jonem Kleinbergem v roce 1999. Tento algoritmus je zaměřen na hodnocení webových stránek na základě jejich propojení s ostatními stránkami na webu a je jedním z průkopnických přístupů k analýze sítě hypertextových odkazů. HITS se používá k identifikaci dvou typů stránek: autority a huby.

Jak HITS funguje

Autority a Huby

HITS algoritmus pracuje s dvěma základními koncepty:

 • Autority: Stránky, které jsou považovány za spolehlivé zdroje informací na určitá témata. Autoritativní stránky jsou často odkazovány jinými stránkami.
 • Huby: Stránky, které odkazují na mnoho autoritativních stránek. Huby slouží jako sběrnice, které spojují uživatele s autoritativními zdroji.

Iterativní proces

HITS algoritmus používá iterativní proces k výpočtu hodnocení autorit a hubů:

 • Inicializace: Každé stránce se přiřadí počáteční hodnota autority a hubu, obvykle rovná 1.
 • Aktualizace autority: Hodnota autority stránky se vypočítá jako součet hodnot hubů všech stránek, které na ni odkazují.
 • Aktualizace hubu: Hodnota hubu stránky se vypočítá jako součet hodnot autorit všech stránek, na které odkazuje.
 • Normalizace: Hodnoty autorit a hubů se normalizují, aby se zabránilo nekontrolovatelnému růstu během iterací.
 • Opakování: Proces aktualizace a normalizace se opakuje, dokud se hodnoty autorit a hubů nestabilizují.

Matematický model

Matematicky je HITS algoritmus reprezentován jako násobení matic. Pro autority a huby se používají následující vzorce:

A=HT⋅HA = H^T \cdot HA=HT⋅H H=A⋅ATH = A \cdot A^TH=A⋅AT

kde:

 • AAA je matice autorit.
 • HHH je matice hubů.
 • HTH^THT je transponovaná matice hubů.

Výhody HITS algoritmu

HITS algoritmus má několik klíčových výhod:

 • Dvoustupňové hodnocení: Poskytuje hodnocení jak pro autority, tak pro huby, což umožňuje identifikovat nejen důležité zdroje informací, ale také stránky, které tyto zdroje propojují.
 • Tematická relevance: Algoritmus je schopen identifikovat stránky relevantní pro konkrétní témata, což je užitečné pro tematicky orientované vyhledávání.

Nevýhody HITS algoritmu

I přes své výhody má HITS algoritmus několik nevýhod:

 • Citlivost na spam: HITS algoritmus může být zranitelný vůči spamovým stránkám, které uměle zvyšují své hodnocení pomocí odkazů.
 • Výpočetní náročnost: Iterativní proces výpočtu autorit a hubů může být výpočetně náročný, zejména pro velké sady dat.
 • Dynamika webu: Algoritmus nemusí být dobře přizpůsoben rychle se měnícímu obsahu webu, což může vést k zastaralým výsledkům.

Použití HITS algoritmu

HITS algoritmus se často používá v akademických a výzkumných projektech pro analýzu sítě odkazů a identifikaci důležitých uzlů v síti. Může být také využit pro:

 • Tematické vyhledávání: Identifikace autoritativních zdrojů na specifická témata.
 • Sociální sítě: Analýza propojení a vlivu uživatelů v sociálních sítích.
 • Bioinformatika: Identifikace důležitých genů a proteinů v biologických sítích.

Závěr

HITS algoritmus je důležitým nástrojem pro analýzu struktury webu a hodnocení webových stránek na základě jejich propojení. I když má některé nevýhody, jeho schopnost identifikovat autority a huby z něj činí cenný nástroj pro různé aplikace. Pro úspěšné využití HITS algoritmu je důležité zvážit jeho výhody i nevýhody a přizpůsobit ho konkrétním potřebám a podmínkám analýzy.