Slovník tvorby webů a online marketingových pojmů

Eye tracking

Co je eye tracking

Eye tracking, neboli sledování pohybu očí, je technologie, která umožňuje sledovat a zaznamenávat, kam a jak dlouho se uživatelé dívají při prohlížení webové stránky. Tato technologie je využívána k analýze uživatelského chování a zlepšení uživatelské zkušenosti (UX) na webových stránkách.

Význam eye trackingu

Eye tracking poskytuje hluboké poznatky o tom, jak uživatelé interagují s webovými stránkami. Znalost toho, kam se uživatelé dívají, může pomoci:

 • Zlepšit rozložení a design webu: Identifikace oblastí, které přitahují nejvíce pozornosti, umožňuje optimalizovat rozložení prvků na stránce.
 • Zvýšit konverze: Pochopení toho, co uživatele nejvíce zaujme, může pomoci umístit klíčové prvky, jako jsou tlačítka pro volání k akci (CTA), na strategická místa.
 • Zlepšit čitelnost a navigaci: Identifikace oblastí, které uživatelé přehlížejí nebo které je matou, může vést k úpravám, které zlepší celkovou uživatelskou zkušenost.
 • Optimalizovat obsah: Zjistit, které části obsahu jsou nejvíce čtené, a naopak, které jsou ignorovány, umožňuje přizpůsobit obsah tak, aby byl pro uživatele přitažlivější.

Jak eye tracking funguje

Eye tracking technologie využívá speciální zařízení nebo software ke sledování pohybu očí. Existují dva hlavní typy eye tracking technologií:

Hardware-based eye tracking

Tato metoda využívá fyzické zařízení, jako jsou kamery nebo brýle s vestavěnými senzory, které sledují pohyb očí uživatele.

 • Stacionární zařízení: Používají se v laboratorním prostředí a jsou umístěny před uživatelem.
 • Mobilní zařízení: Nositelné zařízení, jako jsou brýle, umožňují sledování pohybu očí v přirozenějším prostředí.

Software-based eye tracking

Tato metoda používá standardní webové kamery a pokročilé algoritmy ke sledování pohybu očí bez potřeby speciálního hardwaru. Je to méně přesné než hardware-based řešení, ale je dostupnější a může být použito v širším rozsahu prostředí.

Výstupy eye tracking analýzy

Eye tracking poskytuje několik typů dat, které mohou být analyzovány:

Heatmapy

Heatmapy vizualizují oblasti, které přitahují nejvíce pozornosti uživatelů. Teplejší barvy (červená, oranžová) indikují větší zájem, zatímco chladnější barvy (modrá, zelená) ukazují méně sledované oblasti.

Gaze plots

Gaze plots (nebo gaze paths) zobrazují trajektorie pohybu očí uživatelů. Ukazují, jak uživatelé postupně přecházejí mezi různými prvky na stránce.

Fixace

Fixace označuje dobu, po kterou se uživatelé dívají na konkrétní bod na stránce. Delší fixace naznačují větší zájem nebo složitost informací v daném bodě.

Skenovací vzory

Skenovací vzory odhalují způsoby, jakými uživatelé procházejí stránkou. Například „F-vzorec“ je běžný způsob, jakým uživatelé čtou obsah na webových stránkách, kdy skenují horizontálně horní část stránky a pak svisle vlevo.

Příklady využití eye tracking v praxi

E-commerce weby

E-commerce weby využívají eye tracking k optimalizaci umístění produktů, tlačítek přidání do košíku a dalších klíčových prvků. Zjišťují, které produkty přitahují nejvíce pozornosti a jak mohou zlepšit cestu zákazníka k nákupu.

Zpravodajské a obsahové weby

Zpravodajské weby používají eye tracking k analýze čitelnosti článků a umístění reklam. Pomáhají zjistit, které části článků jsou nejčtenější a jaké typy obsahu přitahují nejvíce čtenářů.

Landing pages

Eye tracking pomáhá při návrhu efektivních landing pages tím, že identifikuje, kde by měla být umístěna klíčová sdělení a tlačítka CTA, aby byly co nejvíce viditelné a atraktivní pro uživatele.

Implementace eye tracking studie

Plánování

 • Definice cílů: Určete, co chcete zjistit pomocí eye tracking studie.
 • Výběr účastníků: Zvolte reprezentativní vzorek uživatelů pro vaši studii.

Provádění

 • Nastavení zařízení: Připravte eye tracking zařízení nebo software.
 • Testování: Proveďte testování s účastníky a zaznamenejte jejich pohyby očí při procházení webem.

Analýza dat

 • Interpretace heatmap: Analyzujte heatmapy, abyste zjistili, které oblasti stránky přitahují nejvíce pozornosti.
 • Gaze plots a fixace: Zkoumejte trajektorie pohybu očí a dobu fixace na jednotlivé prvky.

Závěry a implementace změn

 • Identifikace problémů: Určete oblasti, které vyžadují úpravy na základě výsledků eye tracking studie.
 • Implementace změn: Proveďte změny na základě získaných poznatků a testujte znovu, abyste ověřili účinnost úprav.

Závěr

Eye tracking je cenný nástroj pro analýzu uživatelského chování a optimalizaci webových stránek. Poskytuje hluboké poznatky o tom, jak uživatelé interagují s vaším webem, a umožňuje vám provádět informovaná rozhodnutí pro zlepšení uživatelské zkušenosti, zvýšení konverzí a celkové efektivity webu.